Termeni și condiții Academia ABC

Conținutul website-ului academiaabc.ro

Conținutul acestui site este oferit cu caracter gratuit.

Conținutul site-ului aşa cum este el definit este proprietatea S.C. Offset S.R.L., în afara cazurilor în care este menționat expres autorul.

Articolele publicate pe acest site sunt protejate de „Legea dreptului de autor” şi de Tratatele şi acordurile internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală. Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului în scopuri educative.

Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site în alte scopuri.

Teste și chestionare online

Testele și chestionarele de pe site-ul academiaabc.ro sunt oferite ca atare fără a fi responsabili de buna lor funcționare, de rezultatele acestora sau de eventualele probleme apărute pe parcursul desfășurării testului online.

Ne rezervam dreptul de a modifica oricând conținutul testelor, precum și ștergerea lor. Nu ne asumăm responsabilitatea asupra punctajului pe care utilizatorii îl obțin în urma parcurgeri unui test și nu oferim informații și explicații cu privire la greșelile făcute de utilizator în cadrul rezolvării testului. 

Comentariile utilizatorilor

Ne rezervăm dreptul de a modera comentariile utilizatorilor(de a aproba/dezaproba sau a șterge):comentariile care nu contribuie la procesul educativ, comentariile cu limbaj licențios, comentarii defăimătoare sau cu caracter personal, respectiv data cu de identificare personală, comentariile legate de modul de rezolvare al testelor, al rebusurilor și al secțiunii Găsește cuvintele.

Acceptarea/neacceptarea acordului

Pentru a putea accesa și folosi toate materialele gratuite ale website-lui Academia ABC presupune acordul dumneavoastră ca și Utilizator referitor la Termenii și Condițiile noastre de utilizare a acestui website cât și acordul asupra Politicii de confidențialitate. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta precum şi a oricărei părți componente din acesta constituie o acceptare în întregime și necondiționată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta cu modificările care vor surveni în viitor.

Este foarte important să citiți cu atenție acești termeni, iar dacă nu sunteți de acord cu aceștia puteți oricând să părăsiți navigarea website-lui. Academia ABC este deținut de o persoană juridică(S.C. Offset S.R.L.), cu activitatea în România ceea ce înseamnă că în cazul unui litigiu se vor aplica consecințele nerespectării legilor țării noastre.

Prin urmare S.C. Offset S.R.L. este proprietarul website-ului și deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor și articolelor prezentate pe acest site, exceptând:

 • imagini utilizate la crearea materialelor oferite de creatorii lor cu licență Domeniu Public (CC0);
 • elemente grafice folosite la realizarea articolelor oferite de creatorii lor cu licență Creative Common 3 și 4. Menționăm faptul că în cazul acesta ne obligăm să includem un link spre website-ul autorilor, în toate paginile care le conțin;

Limitări:

Academia ABC vă pune la dispoziție o licență limitată de utilizare a website-ului academiaabc.ro și anume vizualizarea materialelor incluse în el cu posibilitatea descărcării și salvării acestora pe device-urile dumneavoastră, cu următoarele limitări:

 • Interzicem publicarea oricărui articol sau pagină web de pe academiaabc.ro în totalitate sau parțial pe orice alt site sau alt spațiu online cum ar fi rețelele de socializare sau platforme educaționale, fără permisiunea noastră. Pentru a avea permisiunea noastră, vă rugăm să ne contactați electronic folosind formularul de contact din website!
 • Interzicem publicarea vreunui material de pe website-ul Academia ABC pe alt website sau alt spațiu online cum ar fi rețelele de socializare sau platforme educaționale, exceptând cele puse la dispoziție de către noi cu Licență Creative Common 4. Aici, menționăm că în acest caz sunteți obligați să menționați sursa de proveniență a acestora(academiaabc.ro)
 • Interzicem obținerea de foloase materiale prin vinderea, sub-licențierea și/sau comercializarea a oricărui material deținut de către Academia ABC.
 • Interzicem utilizarea articolelor Academiei ABC cu obiectivul de a obține resurse financiare prin participarea la activități de colectare a datelor, strângere și scoatere de date din materialele websiteului Academia ABC.ro
 • Interzicem folosirea tuturor materialelor noastre în alte scopuri decât cele educative și didactice.
 • Interzicem publicarea de link-uri sau reclame în secțiunea de comentarii a website-ului.
 • Interzicem utilizarea website-ului Academia ABC.ro în oricare mod care ar poate avea un impact negativ asupra accesului vizitatorilor la acesta.
 • Interzicem folosirea website-ului Academia ABC.ro într-un mod judicios care contravine legilor din țară și/sau din afara țării sau în orice fel care ar putea aduce daune site-ului Academia ABC.ro sau oricărei alte persoane sau entități juridice.

Cum accesez la website-ul Academia ABC.ro?

Website-ul Academia ABC.ro poate fi folosit de către orice persoană care utilizează un device electronic de accesare (telefon, laptop, PC) sau programe cu software realizate special pentru navigarea web (browsere cum ar fi Chrome, Mozilla Firefox, Brave, Chromium).

Forțarea accesului în website prin orice mijloc este interzisă și poate considerată infracțiune.

Restricționarea responsabilității

Există posibilitatea ca în anumite situații website-ul pus la dispoziția Utilizatorului să ruleze cu posibile bug-uri( defecte, fără nicio siguranța de niciun fel legată de el sau de materialele conținute de acesta. Nu este oferită nici o certitudine referitoare la conținutul, funcționalitatea secțiunilor, link-urile sau comunicările de date. Academia ABC.ro nu oferă garanție pentru defectele și erorile apărute în procesul de descărcare a materialelor sale.

Proprietarul Academiei ABC nu garantează că website-ul, ori serverele pe care acesta este găzduit sau e-mailurile trimise de la acest site sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Proprietarul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

Proprietarul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe website.
Informațiile conținute în acest website au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Proprietarul le consideră de încredere.

În cazul în care orice informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștință Proprietarului la adresa [email protected] pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în departamentul comunicațiilor electronice, Proprietarul are obligația de a prelucra în condiții de maximă siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către Utilizatori. Completarea de către Utilizatori a formularelor de pe website echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Proprietarului. Datele personale vor fi utilizate și prelucrate de către Proprietar astfel încât Utilizatorul să poată accesa întregul website.

GDPR

De asemenea, putem prelucra date despre comportamentul Utilizatorului privind utilizarea website-ului, incluzând dar fără a ne limita la date de sesiune, comportament browsing, date despre locație, date demografice, adresa de Protocol Internet (adresa IP anonimizată), acolo unde este disponibila, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului. Acestea sunt date statistice despre acțiunile și modelele de navigare ale vizitatorilor website-ului nostru, nu identifica niciun individ și sunt colectate în scopul îmbunătățirii și personalizării website-ului și în scop de comunicare, inclusiv pentru publicitate comportamentala pe baza de cookies (mai multe detalii despre cookies).

Pentru mai multe detalii consultați | Politică de confidențialitate

Aceasta prelucrare se bazează legitimitatea Art. 6, alin 1, litera a), b), c), f), GDPR

Frauda

Crearea de conturi multiple pentru a putea folosi website-ul în mod neadecvat și care să afecteze bunul mers al rulării și folosirii acestuia este strict interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul Academiei ABC își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente folosirii website-ului. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă de genul: accesarea datelor Clienților, alterarea conținutului website-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor, deturnarea conținutului website-ului.) vor fi pedepsite conform legii penale.

Pierderea informației

Proprietarul nu este responsabil de pierderea informației. Acesta nu va fi tras la vreo răspundere de natură legală față de Utilizator, inclusiv pagube directe, indirecte, speciale, incidentale sau rezultând din sau în legătura cu utilizarea website-ului sau imposibilitatea de a-l accesa sau utiliza, inclusiv in legătură cu răsfoirea sau descărcarea oricăror informații, date, texte, imagini sau alt material accesibil prin acest website sau oricare alt website care are link-uri dinspre/către el.

Link–urile din cadrul website-ului Academia ABC.ro

Link-urile de pe Academia ABC.ro sunt oferite numai pentru informarea și conveniența Utilizatorilor lui. Proprietarul Academia ABC.ro nu își asuma responsabilitatea pentru niciun alt website care are link-uri din acest website (sau orice website care duce la acest Site), inclusiv pentru conținutul și operarea lor. Un link de pe website-ul Academia ABC.ro către un alt website (sau un link de pe un alt website către acest site) nu reprezinta o referință, garanție, aprobare, promovare, ofertă sau solicitare în legătura cu asemenea website-uri, conținutul lor sau orice alte produse sau servicii promovate sau distribuite prin acel website.

Consimțământul

Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu termenii și condițiile stipulate în prezenta pagină.

Modificarea și actualizarea Termenilor și Condițiilor

Proprietarul Website-ului Academia ABC.ro își rezervă dreptul de a modifica și actualiza oricând Termenii și Condițiile sale și are obligația de a aduce la cunoștință Utilizatorilor website-ului aceste update-uri făcute.

Scroll to Top
Scroll to Top
 • 0 Facebook
 • Email
 • Imprimă
 • Copiază legătura
Copy link