Arte vizuale și abilități practice Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

 

Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului

Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

 

Notă de prezentare

Programa disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice este elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Orientarea demersului didactic pornind de la competenţe pune accentul pe dezvoltarea gândirii şi pe extinderea posibilităţilor de comunicare interumană prin imagine, folosind trăirea artistică şi contribuind astfel la conturarea profilului de formare al absolventului de învăţământ primar.

Structura programei şcolare include următoarele elemente:

 • Notă deprezentare
 • Competenţegenerale
 • Competenţe specifice şi exemple de activităţi deînvăţare
 • Conţinuturi
 • Sugestii metodologice.

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare diverse.

Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice jalonează achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar.

Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului, integrând strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate. Exemplele de activităţi au doar valoare orientativă. Pentru formarea competenţei specifice, profesorul este cel care îşi alege şi proiectează activităţile de învăţare în funcţie de specificul disciplinei, de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de interesele fiecărui copil, de mijloacele şi materialele pe care le are la dispoziţie. Toate acestea presupun personalizarea demersului didactic, prin implicarea activă şi creativă a profesorului.

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru familiarizarea cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

 • Desen
 • Pictură
 • Modelaj
 • Textile şihârtie
 • Construcţii
 • Foto-video

Sugestiile metodologice includ elemente de proiectare a activităţii didactice, precum şi elemente de evaluare continuă.

Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, pe individualizarea învăţării, pe trezirea curiozităţii copilului şi pe dezvoltarea încrederii în sine.

Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până în prezent în învăţământul primar, fiind o disciplină integrată, situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi Tehnologii. În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are alocate 2 ore pe săptămână clasa pregătitoare, clasele I, a II-a, a III-a şi 1 oră pe săptămână la clasa a IV-a.

Principalele motive care au determinat abordarea integrată a artelor vizuale şi a abilităţilor practice în cadrul aceleiaşi discipline de studiu sunt următoarele:

 • Domeniul artelor vizuale acoperă: pictură, desen, grafică, artă decorativă (tapiserie, scenografie, ceramică, vestimentaţie, design, arta bijuteriilor etc.), fotografie artistică, arta tiparului, sculptură, arhitectură, artă monumentală, artele spectacolului etc. Toate acestea sunt prezente în cotidian şi omul contemporan se raportează la ele. Abordarea doar a artelor plastice limitează sfera preocupărilor şi intereselor copiilor. În secolul pe care îl traversăm, aceştia sunt expuşi unei multitudini de informaţii şi influenţe, celemai

 

multe venind pe cale vizuală. Cu cât se realizează mai devreme explorarea în adâncime a unor concepte-cheie specifice limbajului vizual, cu atât sunt şanse mai mari ca elevii să facă alegeri pertinente şi corecte.

 • Mutarea accentului de pe însuşirea diverselor tehnici şi dezvoltarea unor abilităţi practice, pe formarea caracterului. Reprezentanţii Şcolii Active considerau că practicarea îndelungată a lucrărilor manuale este o adevărată şcoală de cultură morală, întrucât realizarea manuală a unor produse presupune combinarea armonioasă de priceperi şi deprinderi, responsabilitate şiinteligenţă.
 • Expunerea copilului la o mare varietate de domenii artistice şi culturale, precum şi îmbinarea acestora cu experienţa concretă a realizării unor produse, au drept consecinţă creşterea sensibilităţii pentru frumos, sporirea îndemânării şi încrederii în variate posibilităţi de exprimare a sinelui, consolidând respectul pentru valori, tradiţii şi semeni.
 • Activităţile de învăţare propuse pentru fiecare domeniu al acestei discipline integrate ajută la dezvoltarea muşchilor mici ai mâini, având implicaţii importante în formarea deprinderilor corecte de scris şi de executare a diverselor tehnici specifice artelor vizuale.
 • Integrarea acestor domenii ajută la înţelegerea concomitentă a două realităţi esenţiale pentru dezvoltarea la elevi a spiritului estetic şi practic: utilitatea produsului artistic şi valoarea estetică a lucrurilor

 

Studiul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice urmăreşte dezvoltarea progresivă a competenţelor specifice, prin valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii acestora.

 

Competenţe generale

 

 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contextefamiliare
 2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementarediverse

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contextefamiliare
Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar

formularea de răspunsuri la întrebări simple

formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/ multiplă: „În desen este căţelul tău sau pisica ta?”

povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc.

identificarea unor momente din activitatea zilnică, când se prezintă imagini corespunzătoare

punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, modelajului, colajului cu mesaje orale indicate

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice

formularea de răspunsuri la întrebări despre elemente de detaliu dintr-un desen, dintr-o

pictură, dintr-un modelaj, colaj sau film de desene animate

formularea de răspunsuri orale şi/sau scrise în jocuri de tipul “De două ori cinci” – Exemplu:

„Numeşte/scrie cinci lucruri pe care le observi în reproducerea Pomi înfloriţi a lui I. Andreescu…..

Priveşte din nou şi închipuie-ţi că eşti în livadă, alături de pictor. Numeşte/ scrie alte cinci lucruri pe care le observi.”

identificarea dintr-o suită de imagini a aceleia care conţine un detaliu dat

jocuri tip puzzle sau loto cu imagini/fotografii

rezolvarea de jocuri pe teme diverse, de tipul Găseşte diferenţele/ intrusul; Ghiceşte ce s-a schimbat etc.

observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale (aceeaşi temă în pictură versus sculptură, colaje, felicitări bidimensionale şi tridimensionale etc.)

numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate

1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic

formularea de enunţuri despre posibile trăiri exprimate de autori în picturi/desene/fotografii artistice/sculptură etc.

participarea la discuţii despre mesaje exprimate în diferite momente din filme pentru copii/ filme de desene animate

jocuri comparative între mesaje practice transmise prin limbaj vizual şi mesaje artistice – Exemplu: anunţul de la metrou, compus din imagine şi text: Nu vă sprijiniţi de uşi şi Ciobănaş cu câine al lui N. Grigorescu sau culoarea roşie de la semafor şi Macii lui Ş. Luchian

sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate, colorate diferit

1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul

înconjurător

precizarea culorilor obiectelor personale

realizarea de grafice cu postituri sau bucăţele de

1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte cunoscute

participarea la jocuri de tipul Săculeţul fermecat (elevii introduc mâna într-un săculeţ cu obiecte, le pipăie şi recunosc obiectul doar după formă)

1.2. Identificarea semnificaţiei liniei, punctului, culorii şi formei în opere de artă

participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene

participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

hârtie colorată, în care să surprindă: „Culoarea preferată”, „Culorile preferate ale membrilor

familiei (fraţi, surori, mama, tata, bunicul, bunica etc.)”

recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte întâlnite în mediul familiar

jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare,

diferenţiere etc.- Exemple: joc de tipul „Săculeţul fermecat” (copiii introduc mâna într-un săculeţ cu obiecte, le pipăie şi recunosc obiectul doar după formă); joc de tipul „Obiectul surpriză” (ghicirea obiectului după caracteristici aflate prin întrebări;

fiecare elev va aduce pe rând, de acasă un obiect cu semnificaţie personală, o jucărie etc.); jocuri pe teme diverse, de tipul Găseşte diferenţele/ intrusul; Ghiceşte ce s-a schimbat etc.; jocuri de jocuri de sortare după formă, culoare, valoare

estetică, utilitate etc.

marcarea elementelor unei mulţimi după formă, culoare, textură, claritate etc.- Exemple:

„Marchează obiectele roşii”, „Marchează

fotografiile clare”, „Alege materialele netede”,

„Marchează obiectele rotunde” ;

gruparea produselor în funcţie de materialele din care au fost confecţionate – Exemplu: jocuri de tip puzzle, Loto

descrierea materialelor folosind drept criteriu proprietăţile lor

participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare-obiect

jocuri de tip Obiectul surpriză (ghicirea obiectului după caracteristici aflate prin întrebări; fiecare elev va aduce, pe rând, de acasă, un obiect cu semnificaţie personală, o jucărie etc.)

observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale (aceeaşi temă în pictură versus sculptură, colaje, felicitări bidimensionale şi tridimensionale etc.)

punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat (pictură, grafică, sculptură etc.)

identificarea efectului spaţial al punctului, în

funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia

identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ desene

compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor, perspectivelor în funcţie de trăirea proprie – Exemplu: Copilul poate vedea unele

culori reci ca apa, unele forme rele pentru că sunt ascuţite, unele obiecte mai mari pentru că sunt mai importante etc.

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, materiale, obiecte artistice

Exemplu: Joc „Cine observă ceva… (roşu, rotund, neted, frumos etc.)”

expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor Exemple: vizionarea unui film artistic, analiza unor albume foto; răsfoirea unor albume de artă;

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

analiza liberă şi personală a mesajului unei realizări artistice (exemplu: „Vă recomand… filmul, expoziţia etc., deoarece…”)

discuţii în care se explică preferinţele artistice ale fiecăruia

 

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

artistice şi meşteşugăreşti, pentru a stimula curiozitatea copiilor (ce reprezintă, cine le-a realizat, când, cum, în ce scop?)

exerciţii de identificare a valorilor estetice şi etice din mediul înconjurător (mediul natural, social, construit, cultural, religios)

expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în albume

vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, filme documentare

joc: Mie îmi place să … (pictez, modelez, cos, desenez, construiesc), pentru că…

participarea cu lucrări proprii la diverse expoziţii organizate în mediul şcolar sau extraşcolar

observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi subiect – Exemplu: „Autoportret” – prin desen, pictură, modelaj, colaj etc.

vizionarea unor fragmente din filme de desene animate, cu caracter educativ şi formularea de răspunsuri simple la întrebări legate de mesaj

vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate vârstei

participarea la ateliere de lucru comune părinţi- copii, în care se demonstrează îndeletniciri casnice actuale: amenajarea unei mesei festive, ornarea platourilor, aranjamente florale, ornamente de iarnă, împodobirea bradului etc.

vizită la muzee de artă; participare la expoziţii, analiza unor obiecte de cult şi de port popular etc.

identificarea elementelor cu valoare estetică în diferite reproduceri de artă, în fotografii, filme, costume, construcţii etc.

realizarea unor lucrări individuale şi colective (grup de elevi, grup de elevi şi părinţii)

realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul cunoscut

identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii sau în sculpturi

participarea la expoziţii cu caracter artistic organizate în comunitate

vizionarea unor fragmente din filme de desene animate, cu caracter educativ şi formularea de răspunsuri la întrebări legate de mesaj

vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate vârstei

participarea la ateliere de lucru comune părinţi- copii, în care se confecţionează obiecte utile şi estetice pentru diferite sărbători

jocuri de rol: Primesc oaspeţi, Este ziua mea, Este ziua ta etc.

observarea şi analizarea unor lucrări de artă tradiţională şi modernă românească şi identificarea mijloacelor de expresie folosite

audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre artişti români din domenii diferite

răsfoirea de albume de artă

participarea la proiecte având ca temă viaţa şi opera unor artişti români consacraţi

participarea la întâlniri cu artişti/ meşteşugari locali

 

 

 1. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementarediverse

 

 

 

 

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar

exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat special în clasă

gruparea materialelor după criterii date – Exemplu: jocul „Cenuşăreasa”: „Ajut-o pe Cenuşăreasa să pună în coşuleţe diferite, materiale de acelaşi fel; Grupează materialele care pot fi tăiate cu foarfecele; Grupează

materialele roşii; Grupează materialele care se pot rupe, care sunt transparente” etc.

enumerarea unor caracteristici observabile ale materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul familiar – Exemplu: jocul „Eu spun ceva, tu spui altceva” despre creioanele tale, uniforma ta, penarul tău etc.

sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/utilizări etc.; depozitarea în spaţii special amenajate şi etichetarea lor Exemplu: „Borcanul cu pietricele”, „Găletuşa cu scoici”, „Coşuleţul cu fire”, „Cutia cu ghinde” etc.

2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut

descrierea materialelor folosind drept criteriu proprietăţile lor

identificarea materialelor cu care au fost confecţionate diferite produse

gruparea produselor în funcţie de materialele din care au fost confecţionate

familiarizarea cu modul în care iau naştere obiectele din jurul nostru: Povestea hârtiei, Povestea unui nasture, Povestea unui caiet etc.

organizarea de interviuri în perechi: Ce se poate face cu…? La ce este util….? etc.

compararea obiectelor în funcţie de culoare, formă, textură, claritate etc. – Exemplu: dintre două obiecte care are culoarea mai intensă,

forma mai evidentă, care e mai moale, care are conturul mai clar etc.

identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore etc.

gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video)

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte

selectarea materialelor de lucru, în funcţie de scopul propus

uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări

crearea unui dicţionar cu definiţii simple ale materialelor, bazate pe caracteristicile lor observate de copii în diverse contexte

realizarea de jurnale cu dublă intrare: jurnalul unei frunze, al unei crenguţe înflorite etc., pornind de la texte literare studiate

realizarea de grile de observaţii despre materiale aflate în stări diferite (frunză verde, uscată, presată etc.)

exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru

compararea diferitelor tehnici de lucru – Exemplu:

Joc „Ce se întâmplă dacă fac aşa…” (copiii sunt încurajaţi să experimenteze diferite tehnici şi să observe ce au descoperit)

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale

realizarea de aplicaţii ce au la bază iniţiative spontane, atunci când li se pun la dispoziţie materiale şi instrumente diverse, într-un mini-

atelier amenajat în sala de clasă sau în Colţul de Artă

realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate – Exemplu: stropire, suflare,

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

realizarea de aplicaţii în oglindă: Chipul meu atunci când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist; Cum mă simt într-o zi ploioasă/Cum mă simt într-o zi senină

realizarea de benzi desenate prin care să redea etapele unei întâmplări trăite

participarea la lucrări colective – Exemplu: „Mai multe mâini, un singur portret” etc.

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

realizarea de aplicaţii în oglindă: Chipul meu atunci când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist; Cum mă simt într-o zi ploioasă/ Cum mă simt într-o zi senină

participarea la lucrări colective – Exemplu: „Mai multe mâini, un singur portret” etc.

exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii (motivarea alegerii subiectului, timpul alocat,

 

 

 

 

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, decolorare cu pic etc.

folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese

explorarea modalităţilor de exprimare a ideilor şi sentimentelor prin mijloacele artei vizuale şi ale tehnologiei- Exemple: Pictez o imagine dintr-un vis, Desenez ce-mi doresc, Autoportretul, Am o idee de construcţie, de joc etc.; Mă desenez pe mine când sunt plictisit, construiesc o casă pe care mi-o doresc, pictez şcoala, modelez supărarea etc.

realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi şi explicarea alegerilor făcute (exemplu: Decorez un globuleţ pentru prietenul meu deoarece…)

explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii

realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind tehnici variate – Exemplu: stropire, suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, decolorare cu pic etc.

folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese

realizarea unor cadouri, felicitări pentru ocazii speciale şi explicarea alegerilor făcute

mijloacele şi tehnicile utilizate, sentimente) Exemplu: „Am confecţionat păpuşa pe care mi-o doream. Am realizat-o din cârpă. Vreau să mă joc cu ea/ Vreau să o dăruiesc… etc.”)

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct

realizarea de construcţii libere, spontane, atunci când li se pun la dispoziţie materiale şi instrumente diverse, într-un miniatelier amenajat în sala de clasă sau în Colţul de Artă

utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere,

înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de nevoile/opţiunile copiilor

confecţionarea de jocuri şi jucării simple – Exemplu: „Morişca”, „Bărcuţa”, „Cubul”, „Puzzle”,

„Cărţi de joc”, „Loto cu imagini”

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

realizarea de colaje bidimensionale şi tridimensionale din hârtie de diferite tipuri

utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după contur, rularea hârtiei, origami, modelaj etc., în funcţie de nevoile/opţiunile copiilor

confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse materiale, prin tehnici accesibile – Exemplu:

„Omida”, „Albina”, „Ţintar”, „Puzzle”, „Cărţi de joc” etc.

confecţionarea de păpuşi pe băţ sau pe mână precum şi decoruri simple pentru o minipiesă de teatru de păpuşi

realizarea de picturi pe folie de plastic pentru decoruri utile în serbări

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

realizare de felicitări, invitaţii la zile de naştere sau onomastică, obiecte de design pentru sala de clasă, holurile şcolii, camera proprie etc.

realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar

realizare de machete simple etc.

2.4. Transformarea unui material prin tehnici2.4. Transformarea unui material folosind o2.4. Transformarea unui material prin tehnici

 

 

 

 

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

simple

utilizarea corectă a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula, aparatul foto etc. Exemplu: Joc: „Eu sunt profesorul de

fotografie, pictură, modelaj etc.” (fiecare copil e

„profesor” într-un domeniu, iar copiii învaţă, pe rând, unii de la alţii)

exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de frământare, coasere, înşirare, împletire etc.

exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru

mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi diferite; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate

modelarea plastilinei, a lutului etc.; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate

tăierea firelor şi a materialului textil; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate

înşirarea mărgelelor; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate

lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate

identificarea unei operaţii simple la care a fost supus un material, prin comparare cu starea iniţială a acestuia – Exemplu: jocul „Spune ce observi” (hârtie-hârtie ruptă, hârtie-hârtie tăiată, hârtie mototolită, hârtie îndoită, hârtie lipită; fire lungi-fire scurte etc.)

jocuri de rol: „La croitorie”, „La cizmărie”, „La brutărie”

confecţionarea de obiecte prin tehnici simple:

„Rochiţa păpuşii”, „Pălăria”, „Cizmuliţa”, „Batista” etc.

tehnică simplă

vizionarea de scurte documentare despre obiectele familiare, având ca subiect „Cum se fabrică?”

vizite la fabrica de mobilă, la moară, la covrigărie

folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obţine fâşii de hârtie ce pot fi rulate prin tehnica Quilling şi transformate în podoabe sau obiecte de decor

transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire etc.

participarea la jocuri de rol: „La croitorie”, „La cizmărie”, „La brutărie”

exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul foto, camera video, acul etc.(copilul este ajutat să-şi formeze deprinderi corecte)

exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru

exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de frământare, coasere, înşirare, împletire, caligrafie cu degetul pe tabletă etc.

variate

vizionarea de scurte documentare despre obiectele din mediul cunoscut, având ca subiect

„Cum se fabrică?”

vizite la obiective din zonă în care se prelucrează materia primă

folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obţine fâşii de hârtie ce pot fi rulate prin tehnica Quilling şi transformate în podoabe sau obiecte de decor

transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire etc.

 

 

 

 

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu

formularea de întrebări şi răspunsuri la întrebări despre utilitatea şi aspectul obiectelor întâlnite în mediul familiar – Exemplu: „Ajut-o pe Furni

înţeleagă de ce avem nevoie de şireturi? De ce avem nevoie de fular şi căciulă iarna? De ce avem nevoie de suporturi pentru creioane?” etc.

decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu;

participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii şi târguri organizate în şcoală şi în comunitate cu diferite ocazii: „Zilele şcolii, Zilele oraşului/comunei/satului”, „Mărţişor”, „Paşti”,

„Crăciun”

2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu

realizarea de miniscenete în care se utilizează obiecte realizate individual sau în grup

participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate

participarea la expoziţii cu vânzare sau târguri organizate în şcoală sau în comunitate, cu prilejul diferitelor sărbători

2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu

identificarea unor dorinţe/ nevoi simple, care pot fi îndeplinite prin realizarea de obiecte/lucrări utile şi sau estetice

identificarea a cel puţin două soluţii pentru a îndeplini o dorinţă

participarea la conversaţii despre posibile utilizări ale produselor realizate individual sau în grup

discuţii pentru acordarea de semnificaţii neuzuale unor obiecte uzuale şi de semnificaţii uzuale unor obiecte artistice; remarcarea neconcordanţelor şi inovarea

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică – Exemplu: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen sau prin cântec, ilustrarea mişcării sugerate într-un tablou etc.

realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână

realizarea unor decoruri pentru diverse evenimente din viaţa şcolii

punerea în scenă a serbărilor tematice specifice anotimpurilor

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală,

kinestezică

realizarea de lucrări în care se asociază elemente de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică – Exemplu: ilustrarea versurilor unui cântec prin desen etc.

realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) prin teatru de umbre

realizarea unor decoruri pentru diverse evenimente din viaţa şcolii

punerea în scenă a serbărilor tematice legate de viaţa comunităţii

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

realizarea de machete, colaje, desene, pentru a ilustra o scenă dintr-o poveste – Exemplu: căsuţele celor trei purceluşi, fasolea fermecată din

„Jack şi vrejul de fasole” etc.

inventarea unui ritm sau a unei melodii pentru o scenă dintr-o poveste

mimarea unui personaj de poveste/desen animat

confecţionarea unui costum din materiale reciclate, care să se potrivească unui personaj îndrăgit

 

 

 

CONŢINUTURI

 

DomeniiCPCLASA ICLASA a II-a
Desen

Materiale şi instrumente

hârtie, diverse obiecte

creion grafit, creioane colorate (opţional: PC, tabletă)

Materiale şi instrumente

hârtie liniată şi neliniată, diverse obiecte creion grafit, creioane colorate, creioane cerate, peniţă, radieră

(opţional: PC, tabletă)

Materiale şi instrumente

hârtie liniată şi neliniată, diverse obiecte creion grafit, creioane colorate, creioane cerate, peniţă, radieră

(opţional: PC, tabletă)

Tehnici de lucru

Linie modulată, repetiţie

Tehnici de lucru

haşurare, linie modulată, repetiţie, caligrafie

Tehnici de lucru

haşurare, linie modulată, repetiţie, caligrafie, stilizare, gravură

Elemente de limbaj plastic

linia, punctul, forma (fără terminologie)

Elemente de limbaj plastic

linia, punctul, forme regulate şi neregulate (fără terminologie)

Elemente de limbaj plastic

linia, punctul, forme regulate şi neregulate

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

desen liber, decoraţii simple

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii desen liber, decoraţii (ce pregătesc scrisul), decoraţii simple

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

desen liber, decoraţii

Pictură

Materiale şi instrumente

acuarele, tempera, hârtie, hârtie colorată, burete

pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate, PC, tabletă

Materiale şi instrumente

acuarele, tuşuri, guaşe, tempera, hârtie, folie de plastic, hârtie colorată, cretă, pigmenţi, burete

pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate, PC, tabletă

Materiale şi instrumente

acuarele, tuşuri, guaşe, tempera, acrilice, ulei, hârtie, hârtie colorată, pânză, sticlă, lemn, ceramică, cretă, pigmenţi, burete

pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate, PC, tabletă

Tehnici de lucru

pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare, tamponare, pulverizare

Tehnici de lucru

pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare, tamponare, pulverizare

Tehnici de lucru

pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare, tamponare, pulverizare

Elemente de limbaj plastic

pata

Elemente de limbaj plastic

pata

Elemente de limbaj plastic

pata plată, pata vibrată

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

compoziţii

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

compoziţii

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

compoziţii

Confecţii şi jucării

Materiale şi instrumente

hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, foarfece, ramă de ţesut, cretă, materiale din natură (frunze/petale uscate, ghinde)

Materiale şi instrumente

hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, foarfece, ramă de ţesut, cretă, tipar, materiale din natură (frunze/petale uscate, ghinde, fructe, legume)

Materiale şi instrumente

hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, foarfece, croşetă, ramă de ţesut, cretă, tipar, materiale din natură (frunze/petale uscate, ghinde, castane, fructe, legume)

 

 

 

 

Tehnici de lucru

origami, tangram, croit, cusut

Tehnici de lucru

origami, tangram, croit, cusut (cusutul

nasturelui, cusutul înaintea şi în urma acului), ţesut cu benzi de hârtie/fire

Tehnici de lucru

origami, tangram, croit, cusut (puncte de coasere), ţesut cu benzi de hârtie/fire

Elemente de limbaj plastic

punct, linie, nod, formă

Elemente de limbaj plastic

punct, linie, nod, pată, formă, volum

Elemente de limbaj plastic

punct, linie, nod, pată, formă, volum

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi

Modelaj

Materiale şi instrumente

plastilină

Materiale şi instrumente

plastilină

Materiale şi instrumente

plastilină, cocă

presare, modelare liberăpresare, modelare liberăpresare, modelare liberă, incizie, armături, gravură

Elemente de limbaj plastic

formă

Elemente de limbaj plastic

formă, volum

Elemente de limbaj plastic

formă, volum (gol/ plin)

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

obiecte decorative, figurine etc.

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

obiecte decorative, figurine etc.

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

obiecte decorative, figurine etc.

Colaj

Materiale şi instrumente

foarfece, lipici

fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte

Materiale şi instrumente

foarfece, lipici

fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte

Materiale şi instrumente

foarfece, lipici

fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte

Tehnici de lucru

mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur, îndoire, răsucire, lipire

Tehnici de lucru

mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur, îndoire, împletire

Tehnici de lucru

îndoirea, împletirea, origami, tangram

Elemente de limbaj plastic

formă, volum

Elemente de limbaj plastic

formă, volum (gol/ plin)

Elemente de limbaj plastic

formă, volum (gol/ plin)

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării, instalaţii, figurine etc.Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării, instalaţii, figurine etc.Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării, instalaţii, figurine etc.
Foto-film

Materiale şi instrumente

aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)

filme, fotografii

Materiale şi instrumente

aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)

filme, fotografii

Materiale şi instrumente

aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)

filme, fotografii

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea unor fotografii

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea

unor fotografii şi filme scurte, neprelucrate tehnic

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii

vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea

unor fotografii şi filme scurte, neprelucrate tehnic

 

SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice.

Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa reală. Astfel, disciplina Artele vizuale şi abilităţile practice poate sprijini consistent achiziţionarea scrisului, prin dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii şi coordonarea mână-ochi, prin exerciţiile de caligrafie şi gravură, prin liniatura etaminei. Această disciplină poate sprijini şi Matematica, prin deprinderea de sesizare a formelor şi volumului diverselor obiecte; poate fi utilă disciplinei Dezvoltare personală prin exersarea exprimării în contexte variate, prin sensibilizarea în faţa frumosului şi a obiectelor cu valoare artistică, prin exersarea cunoaşterii de sine şi a celorlalţi, din mediul apropiat. Astfel, copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă în această etapă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.

Strategii didactice

Programa permite o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.

În abordarea integrată a acestei discipline, se recomandă utilizarea unor strategii didactice prin care se încurajează iniţiativa şi libertatea de exprimare prin limbaj vizual. La această vârstă este foarte important accentul pus pe elementul ludic, prin care se cultivă spontaneitatea constructivă şi creatoare a copiilor. Mediul educaţional ar trebui să permită o explorare activă şi interacţiuni variate cu resursele materiale, cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Abordarea integrată permite cadrului didactic să propună teme şi subiecte interesante, dorite de elevi la această vârstă, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat. Se recomandă realizarea de secvenţe didactice în care copiii să-şi poată manifesta libertatea de alegere atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi în ceea ce priveşte subiectele realizate. Un Colţ de Artă amenajat în sala de clasă, în care materialele şi instrumentele sunt la îndemâna copiilor, ar facilita atingerea acestui obiectiv.

Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi

înregistrată, comunicată şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil.

 

Exemplu de abordare integrată la clasa pregătitoare TEMA: Meşteşuguri populare – olărit şi panificaţie

 

Ce urmărim?

competenţa specifică –

Cum procedăm?
1.3.

ü vizionare film desen animat „Turtiţa fermecată”

ü discuţii libere: Ce imagini v-au impresionat? De ce? (revenire la imaginile din film indicate de copii); Ce amintiri vă trezesc aceste imagini?

ü realizarea de descrieri scurte ale persoanelor familiare, ale locurilor, ale lucrurilor şi ale evenimentelor din viaţa copiilor care au legătură cu imagini din film (bunici, covată, coacerea pâinii, cuptorul bunicilor, portul ţărănesc, tricotatul ciorapilor etc.)

 

Notă: diferite imagini din film pot fi folosite ca puncte de plecare în abordarea unor teme variate: Povestea bobului de grâu, Povestea unei linguri de lemn, Motive tradiţionale

ü întâlnire cu părinţi/bunici/reprezentanţi ai comunităţii; prezentarea unor obiecte confecţionate manual

şi utilizate odinioară pentru frământarea aluatului (covată, lingură de lemn, strachină de lut)

ü observarea ornamentelor/motivelor populare desenate pe vase/linguri

ü discuţii despre materialele şi tehnicile prin

care au fost realizate, despre aspectul şi utilitatea acestor obiecte, despre meşteşuguri populare

2.2.

2.3.

ü modelarea unui obiect (farfurie, strachină, cană etc.)

din plastilină, pastă de modelaj sau lut

ü formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre

fenomenele observate

ü decorarea vaselor modelate cu puncte şi linii utilizând tehnici simple: amprentarea cu diferite instrumente puse la dispoziţie (pix, riglă,

furculiţă de plastic, cuţit de plastic etc.)

ü pictura pe vase din lut

2.6.

ü desenarea pe saci de rafie a chipului vesel/trist/furios/uimit (în funcţie de starea fiecărui copil)

ü scurtă dramatizare –interpretarea unor imagini din film prin redarea mişcărilor turtiţei (copiii folosesc sacii desenaţi drept recuzită)

2.1.

ü sortarea unor materiale de lucru naturale (diferite seminţe) în funcţie de proprietăţi –mărime, formă, culoare- Exemplu: „Ajut-o pe mama/bunica să facă ordine pe raft!”

ü depozitarea materialelor sortate în spaţiul special amenajat (Colţul de artă); etichetarea lor – „Castronul cu boabe de grâu”, „Strachina cu boabe de porumb”,

„Săculeţul cu boabe de orez” etc.

ü persoana invitată la activitate (mama/bunica unui elev/o

persoană resursă din comunitate) le va explica/demonstra copiilor cum se frământă aluatul (drept recompensă pentru sprijinul acordat)

ü discuţii despre caracteristicile/proprietăţile făinii

 

2.4.

ü realizarea de predicţii orale: Ce crezi că s-ar întâmpla dacă amestecăm făina cu sare?…cu apă? …cu tempera?

ü identificarea unei operaţii simple la care a fost supusă făina (amestecul cu apă şi sare), prin comparare cu starea iniţială a acesteia

ü copiii primesc o turtiţă din aluat pe care o modelează utilizând diferite instrumente alese de ei –sucitor, ciocan, cuţit de plastic, podul palmei, forme de plastic folosite pentru prăjituri etc.

ü observarea diferitelor forme obţinute (prin tehnici alese de copii), din cantităţi aproximativ egale de aluat

 

 

 

Exemplu de abordare integrată la clasa I

TEMA: Lanul de grâu

 

CE URMĂRIM?CUM PROCEDĂM?REPERE/RESURSE
1.1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

ü Observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi subiect

„Lan de grâu” – prin desen, grafică, pictură, fotografie

ü Observarea spicelor de grâu naturale

Desen Fotografie

 

Tablou Van Gogh Tablou Andreescu

 

2.1.2 Identificarea elementelor de limbaj plastic, în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător.

ü Realizarea de corespondenţe: culori ale obiectelor din mediul apropiat/trăsături fizice -culori din natură (Penarul meu este roşu ca macii, Părul meu este

galben ca spicul de grâu, Ochii

mei sunt negri ca pana

corbului, albaştri ca cerul etc)

3.2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

ü Realizarea de aplicaţii/compoziţii cu tema

„Lanul de grâu”, din materiale şi instrumente diverse (făină, acuarele, pânză, spice de grâu, hârtie colorată, hârtie de mototolit etc)

 

ü Deschiderea unor ateliere de lucru în care se utilizează tehnici variate, în contexte diferite (curtea şcolii, sala de clasă, holul şcolii), în funcţie de materialele folosite:

ü Dactilopictură, amprentare

–pe pânză;

ü Desen pe făină;

ü Colaj

ü Lucru cu materiale din natură

Copiii optează pentru participarea la unul dintre ateliere.

La activitate participă cel puţin 2 părinţi sau voluntari pentru a sprijini cadrul didactic.

 

Dactilopictură/amprentare

 

 

Desen pe făină

 

Lucru cu materiale din natură

 

Exemplu de abordare integrată la clasa a II-a

TEMA: Atelier cu spice de grâu

 

CE URMĂRIM?CUM PROCEDĂM?REPERE/RESURSE

 

1.

 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate

 

ü Organizarea unei întâlniri cu părinţi/bunici/reprezentanţi ai comunităţii; aceştia pot prezenta copiilor obiecte făcute de mână din paie de grâu, care le sunt foarte dragi (pălării, coşuri); prezentarea materialelor şi a tehnicilor prin care au fost făcute.

ü Demonstraţie practică a meşteşugului de împletire a paielor.

Dacă nu există persoană resursă în comunitate poate fi vizionat filmul

„Crişeni- Muzeul pălăriilor din paie” http://www.youtube.com/watch?v=YWHDv41RaVg

 

2.

 

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte

 

ü Observarea unor proprietăţi simple ale paielor de grâu, prin experimentare (reacţia în contact cu apa, aplatizare prin presare,scurtare prin tăiere, proprietatea de a se lipi pe un suport);

ü Sortarea paielor de grâu în funcţie de caracteristici (grosime, lungime)

 

3.

 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate

 

ü Utilizarea unor tehnici simple de răsucire, înnodare, tăiere, lipire a spicelor de grâu (în grupuri mici, în funcţie de nevoile/opţiunile copiilor)

 

 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de

prelucrat şi tehnici accesibile

ü Realizarea de construcţii/lucrări din spice de grâu şi instrumente diverse puse la dispoziţie într-un mini-atelier amenajat în sala de clasă.

ü Sprijiniţi de părinţii/voluntarii

prezenţi la activitate, copiii pot realiza coroniţe din spice de grâu, pentru completarea de tablouri realizate pe pânză

ü Expunerea lucrărilor realizate, a obiectelor confecţionate din paie aduse de copii/invitaţi în cadrul Muzeului tematic al spicelor de grâu organizat în sala de clasă şi aprecierea lucrărilor proprii sau ale altora, pe baza unor criterii clare date.
Scroll to Top
Copy link