Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a – Educaţie fizică

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară pentru

EDUCAŢIE FIZICĂ

Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului

Nr.3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

 

Notă de prezentare

Programa disciplinei Educaţie fizică este elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă, precum şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.

Structura programei şcolare include următoarele elemente:

 • Notă deprezentare
 • Competenţegenerale
 • Competenţe specifice şi exemple de activităţi deînvăţare
 • Conţinuturi
 • Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în diverse contexte particulare.

Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Educaţie fizică jalonează achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar. Acestea concură la dezvoltarea motricităţii elevului, la familiarizarea acestuia cu deprinderile necesare unei vieţi sănătoase şi unei dezvoltări fizice armonioase.

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.

Conţinuturile învăţării sunt grupate pe următoarele domenii:

 • Elemente de organizare a activităţilormotrice
 • Elemente ale dezvoltării fizicearmonioase
 • Capacităţimotrice
 • Deprinderi motrice de bază,aplicativ-utilitare
 • Deprinderi de locomoţie, de manipulare şi destabilitate
 • Igienă şi protecţieindividuală
 • Deprinderi motrice specifice disciplinelorsportive
 • Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi elemente de evaluare continuă.

Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate ale elevilor.

Aria curriculară Educaţie fizică, sport şi sănătate face referire directă la finalităţile învăţământului concretizate în menţinerea sănătăţii elevilor prin utilizarea activităţilor motrice de cele mai diferite tipuri. Disciplina Educaţie fizică este cea prin care se influenţează în şcoală dezvoltarea fizică, se realizează învăţarea deprinderilor motrice, dezvoltarea capacităţii de efort şi favorizarea integrării în mediul natural şi social. În planul-cadru de învăţământ, disciplina Educaţie fizică are alocate 2 ore pe săptămână. Disciplina Educaţie fizică urmăreşte o dezvoltare progresivă a competenţelor, precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi, prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor. Programa şcolară pentru disciplina Educaţie fizică urmăreşte competenţele cheie şi, în acelaşi timp, oferă posibilitatea asigurării transdisciplinarităţii în interiorul disciplinei, dar şi cu celelalte discipline de studiu.

Competenţe generale

 

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase

 

2. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală

 

3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

 1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizicearmonioase
Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

1.1. Recunoaşterea influenţei soarelui şi a temperaturii asupra sănătăţii

– exersarea tipului de respiraţie specific efortului în diferite anotimpuri

– expunerea organismului la factorii naturali benefici pentru sănătate: aer, soare

– utilizarea echipamentului adecvat diferitelor anotimpuri

 

 

1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte

– adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate

– adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, culcat)

 

 

1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice segmentelor corpului

– exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului

– efectuarea exerciţiilor de mobilitate în limitele anatomice

– efectuarea acţiunilor motrice în condiţiile stabilităţii articulare

– exersarea actelor motrice de expresivitate corporală pe fond muzical

 

1.4. Respectarea regulilor de igienă personală

– efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort

1.1. Recunoaşterea influenţelor aerului şi apei asupra sănătăţii

– „băi” de soare, de aer şi, după caz, de apă

–  aplicarea regulilor de expunere la factorii de mediu

–  aplicarea regulilor de echipare (utilizarea echipamentului sportiv) în funcţie de anotimp/condiţii atmosferice

 

 

1.2. Demonstrarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corect adoptate

– exersarea atitudinilor corecte ale corpului în diferite poziţii şi mişcări

– menţinerea posturii corecte în acţiuni motrice dinamice

– autocontrol asupra posturii corpului în activităţile cotidiene

1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice principalelor segmente corporale

– exersarea parţială a componentelor complexului de dezvoltare fizică

– exersarea integrală a complexului de dezvoltare fizică, respectând ordinea şi volumul exerciţiilor

– exersarea actelor motrice de expresivitate corporală pe fond muzical

 

 

1.4. Respectarea regulilor de igienă personală

– aplicarea sistematică a măsurilor imediate (spălare pe mâini, ştergere transpiraţie,

1.1. Aplicarea unor reguli de bază în folosirea factorilor naturali pentru călirea corpului

– exersarea tipurilor de respiraţie specifice diferitelor eforturi, în condiţii atmosferice variate

– aplicarea măsurilor de protecţie faţă de radiaţiile solare

– echiparea corespunzătoare şi, după caz, dezechiparea parţială pe parcursul

desfăşurării lecţiei

1.2. Menţinerea posturii corecte a corpului în acţiuni statice şi dinamice

– adoptarea posturii corecte în toate împrejurările

– hipercorectarea, la atenţionare, a abaterilor de la atitudinea corporală corectă

– sesizarea diferenţelor dintre posturile corecte şi abaterile de la acestea

1.3. Efectuarea zilnică a complexului de dezvoltare fizică însuşit

– exersarea exerciţiilor selective de prelucrare a aparatului locomotor, libere şi cu obiecte portative

– utilizarea complexului de dezvoltare fizică însuşit ca „gimnastică de înviorare” zilnică

– exersarea actelor motrice de expresivitate corporală pe fond muzical

 

 

1.4. Respectarea regulilor de igienă personală

– aplicarea măsurilor de igienă în timpul şi după activităţile motrice

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a
întreţinerea, depozitarea şi transportul în condiţii de igienă a echipamentului sportiv

schimbare echipament etc.) de igienă după efort

prezentarea constantă în echipament adecvat, curat şi estetic

– autoverificări şi verificări reciproce a stării de igienă a echipamentului

– aplicarea regulilor de igienă personală

 

 1. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motricăindividuală

 

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a
2.1. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc

2.1. Efectuarea de acţiuni motrice specifice unor forme de manifestare a capacităţilor motrice

– exersarea unor structuri motrice

– întreceri şi jocuri dinamice cu caracter de viteză

– exersarea individuală şi în perechi a

exerciţiilor de dezvoltare a forţei dinamice a musculaturii spatelui, abdomenului şi a picioarelor

2.2. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc şi de întrecere

– exersarea fiecărei deprinderi (global)

– integrarea deprinderilor noi în fondul motric existent

– ştafete şi jocuri cuprinzând înlănţuiri variate de deprinderi motrice

 

 

 

 

 

2.3. Aplicarea deprinderilor de expresivitate corporală şi a celor adaptate din diferite discipline sportive

– jocuri dinamice şi jocuri pregătitoare pentru jocurile sportive

2.1. Efectuarea de acţiuni motrice specifice capacităţilor motrice combinate

– exersarea de acţiuni motrice singulare şi repetate

– exersarea variantelor de manevrare a obiectelor ce pot fi apucate

– exersarea de acţiuni motrice complexe (2-3 deprinderi)

 

2.2. Aplicarea combinată a deprinderilor motrice în activitatea şcolară şi în afara şcolii

– participarea la activităţi motrice complexe, organizate în lecţie (trasee tematice, ştafete, jocuri dinamice şi pregătitoare)

– iniţierea în timpul liber a unor activităţi

motrice atractive şi integrarea în cele iniţiate de alţi copii

 

 

 

 

2.3. Integrarea activă în activităţile motrice cu componente estetice (dans, euritmie, gimnastică ritmică etc.)

– exersarea în lecţii şi în afara acestora a complexelor de exerciţii (individual şi în grup) de gimnastică acrobatică/ ritmică/

– exersarea săriturilor prin jocuri dinamice

– exersarea aruncărilor şi a prinderilor prin manipularea obiectelor

– ştafete simple

 

2.2. Participarea la jocuri dinamice care antrenează capacităţile motrice individuale

– întreceri şi jocuri dinamice cuprinzând alergare, ocolire de obstacole, trecere peste şi pe sub obstacole, aruncări la ţintă etc.

– exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul semnalelor vizuale şi auditive

organizarea de jocuri dinamice de alergare, urmărire, schimbări de direcţie, adoptări de poziţii – Exemplu: „Ogarul şi iepurele”,

„Raţele şi vânătorul” etc.

2.3. Redarea prin limbaj corporal a unor acţiuni/trăiri personale

– utilizarea elementelor simple din gimnastica de bază: echilibru pe un picior; exerciţii cu obiecte (cerc, minge, eşarfă, steaguri etc.)

– pantomimă

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a

– utilizarea elementelor simple din gimnastica ritmică şi aerobică şi a combinaţiilor acestora pe fond muzical

– participarea la dansuri tematice şi ansambluri sportive

exersarea elementelor de gimnastică acrobatică, ritmică sportivă, aerobică, dans folcloric sau sportiv, pe fond muzical

sportivă/ aerobică, euritmie şi a dansurilor însuşite

integrarea în formaţiile cultural-artistice şi sportive care vor reprezenta clasa/unitatea de învăţământ la diferite evenimente

 

 
  

 

 

Clasa pregătitoareClasa IClasa a II-a
3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor

3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor şi altor activităţi motrice

– aplicarea regulilor stabilite în toate activităţile motrice desfăşurate

– îndeplinirea, prin rotaţie, a rolurilor de responsabil de grup, căpitan de achipă, arbitru, scorer etc.

 

3.2. Participarea la activităţi specifice educaţiei fizice, organizate în grup

– participarea la activităţi de grup

– întreceri pe echipe

 

 

 

3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare,

întrajutorare şi fair-play în timpul activităţilor motrice

– acordare şi primire de ajutor şi sprijin în exersare

– stimularea coechipierilor prin aprecieri şi încurajări

– dezvoltarea spiritului de echipă, prin

evidenţierea rolului fiecărui membru şi a beneficiilor lucrului în echipă

3.1. Aplicarea regulilor necesare desfăşurării activităţilor motrice organizate sau spontane

– acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple

– adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor interpersonale şi de grup

– participarea la ştafete simple, cu respectarea regulilor stabilite

– încredinţarea urmăririi respectării regulilor

stabilite pentru fiecare activitate, prin rotaţie, tuturor elevilor

– implicarea elevilor în stabilirea unor reguli

„ad-hoc” de desfăşurare a întrecerilor

3.2. Participarea la activităţi motrice organizate în grup3.2. Participarea la activităţi specifice educaţiei fizice organizate în grup

– exersări în perechi şi pe grupe

– participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de întrecere

– încurajarea colegilor pentru participare activă

– manifestarea empatiei cu propria ecgipă/grup

3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare,

întrajutorare şi fair-play în timpul jocurilor

– organizarea formaţiilor de exersare şi a grupelor/echipelor pentru întreceri pe criterii variabile (mini-fotbal/ baschet etc.)

– extinderea formelor de organizare a exersării

– implicarea tuturor elevilor prin repartizarea de sarcini motrice şi organizatorice corespunzătoare particularităţilor individuale

– acordarea şi primirea ajutorului/sprijinului partenerului

– evidenţierea comportamentelor lăudabile 

Exemplu: fair-play

3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul activităţilor motrice

– recunoaşterea meritelor învingătorilor

– trecerea elevilor prin roluri de conducere şi subordonare


CONŢINUTURI

DomeniiCPCLASA ICLASA a II-a
1. Elemente de organizare a activităţilor motrice

– Poziţii: drepţi, pe loc repaus, şezând

– Formaţii de adunare: în cerc, în semicerc, în linie pe un rând

– Formaţii de deplasare: în cerc, în coloană câte unul

– Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta

– Formaţii de adunare (în linie pe un rând şi pe două rânduri)

– Formaţiile de deplasare în coloană câte unul

– Poziţiile drepţi şi pe loc repaus

– Întoarceri prin săritură, la stânga şi la dreapta

– Formaţii de adunare în linie pe unul şi pe două rânduri;

– Formaţii de deplasare în coloană câte unul şi câte doi

– Alinierea în linie şi în coloană

– Poziţiile drepţi şi pe loc repaus

– Întoarceri la stânga şi la dreapta

– Pornire cu mers pe loc şi oprire

2. Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

– Cerinţele specifice şi regulile participării la activităţile de educaţie psiho-motrică, în interior şi în aer liber

– Băi de aer şi de soare

– Exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor

– Educarea actului respirator

– Postura corectă

– Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat şi culcat.

– Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului

– Complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică

– Exerciţii corective pentru atitudini deficiente.

– Postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice variate

– Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat, culcat

– Educarea actului respirator (inspiraţii profunde, expiraţii forţate, fazele actului respirator)

– Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului

– Complexe de dezvoltare fizică, cu/fără fond muzical

3. Capacităţi motrice

– Forţa dinamică a membrelor inferioare, a spatelui şi a abdomenului

– Dezvoltarea rezistenţei la eforturi aerobe

– Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor singulare, la semnale acustice, vizuale şi tactile

– Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10-15m)

– Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscute

– Mobilitate şi stabilitate articulară

– Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili

– Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare

– Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie

– Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual

– Forţa dinamică segmentară

– Rezistenţa generală la eforturi aerobe

– Mobilitate şi stabilitate articulară

– Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili

– Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare

– Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie

– Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual

– Forţa dinamică segmentară

– Rezistenţa generală la eforturi aerobe

– Mobilitate şi stabilitate articulară

DomeniiCPCLASA ICLASA a II-a
4. Deprinderi motrice (clasa pregătitoare) Deprinderi de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate (clasele I şi a II-a)

– Variante de mers: obişnuit, pe vârfuri, ghemuit

– Variante de alergare: în tempo uniform moderat, accelerată, cu ocolire de obstacole, cu schimbare de direcţie

– Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime, peste obstacole

– Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică

– Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu ajutorul braţelor şi picioarelor

– Târâre pe genunchi şi coate

– Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei, fotbal etc.)

– Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări şi de la partener

– Specifice atletismului: startul de sus, alergarea de viteză

– Specifice jocurilor sportive: unu-două procedee de prindere şi pasare a mingii

– Ştafete simple şi jocuri dinamice

– Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas fandat

– Alergarea: în tempo uniform moderat, accelerată, cu ocolire de obstacole, cu schimbare de direcţie, cu purtare de obiecte

– Săritura cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare: de pe loc, din deplasare

– Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică, cu purtare şi păşire peste obiecte

– Escaladarea: prin apucare, sprijin şi păşire pe obstacol

– Tracţiunea: pe banca de gimnastică, pe perechi

– Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe plan înclinat

– Târârea: pe genunchi şi pe coate

– Deprinderi de manipulare de tip propulsie: lansare, rostogolire şi aruncare; lovire cu mâna şi cu piciorul; lovire cu obiecte: racheta, paleta etc. (manevrarea obiectelor)

– Deprinderi de manipulare de tip absorbţie: prindere cu două mâini de pe loc, din autoaruncări şi de la partener

– Deprinderi de stabilitate de tip axial: îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare

– Posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice, rostogoliri, starturi din poziţii diferite

– Ştafete şi parcursuri aplicative

– Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas adăugat

– Alergarea: şerpuită, cu ocoliri de obstacole, cu purtare de obiecte, cu trecere peste obstacole

– Săritura: cu desprindere de pe un picior şi de pe de pe ambele picioare (pe şi de pe loc şi cu deplasare), la coardă

– Deplasări în echilibru pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate

– Escaladarea: prin apucare şi păşire pe aparat, prin apucare şi rulare pe partea anterioară a corpului

– Tracţiunea – împingerea: deplasarea unui obiect sau partener prin tractare şi împingere cu braţele, realizată individual şi în perechi

– Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe banca de gimnastică înclinată

– Târârea: pe palme şi pe genunchi, pe antebraţe şi pe genunchi

– Transport de obiecte uşoare, apucate cu una/ambele mâini, sprijinite la piept, individual şi în perechi

– Deprinderi de manipulare de tip propulsie: aruncare, voleibolare şi ricoşare; lovire cu mâna şi cu piciorul; lovire cu obiecte: racheta, paleta, crosă etc.

– Deprinderi de manipulare de tip

 

 

DomeniiCPCLASA ICLASA a II-a
  conţinând deprinderile de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate

absorbţie: prindere cu o mână şi cu două mâini, de pe loc şi din deplasare, din autoaruncări şi de la partener

– Deprinderi de stabilitate de tip axial: îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare

– Posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice, rostogoliri, starturi

– Parcursuri aplicative şi ştafete, conţinând deprinderile de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate

5. Igienă şi protecţie individuală

– Măsuri igienice minimale după lecţia de educaţie fizică şi sport

– Măsuri de protejare individuală şi a colegilor/partenerilor

– Igiena echipamentului

– Importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzirea)

– Măsuri de prevenire a accidentelor

– Igiena efortului – raportul funcţional între activitate şi repaus; odihna activă

– Importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzire)

– Rolul respiraţiei în efort şi refacere

– Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii

6. Deprinderi motrice specifice disciplinelor sportive 

– Specifice atletismului: alergarea de rezistenţă; alergarea de viteză cu start din picioare; aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă

– Specifice gimnasticii acrobatice: cumpănă pe un genunchi; semisfoara; podul de jos; rulare: laterală, dorsală, pe piept şi abdomen; rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit

– Specifice gimnasticii ritmice: balansări de braţe; variaţii de paşi; întoarceri pe loc

– Specifice atletismului: alergarea de rezistenţă; alergarea de viteză cu start din picioare; aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă

– Specifice gimnasticii acrobatice: cumpănă pe un genunchi; semisfoara; podul de jos; rulări; rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit

– Specifice gimnasticii ritmice: balansări de braţe; variaţii de paşi; întoarceri pe loc

– Specifice gimnasticii aerobice: paşi

 

 

DomeniiCPCLASA ICLASA a II-a
  

– Specifice gimnasticii aerobice: paşi aerobici de bază

– Specifice jocurilor sportive – jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice fiecărui joc sportiv predat: minibaschet; minifotbal; minihandbal; badminton; tenis de masă; tenis de câmp

– Specifice sporturilor sezoniere: schi; patinaj role/ gheaţă; înot; şah; sanie

– Regulile de bază ale sporturilor predate

– Informaţii sportive

de bază din gimnastica aerobică

– Specifice jocurilor sportive – jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice fiecărui joc sportiv predat: minibaschet; minifotbal; minihandbal; badminton; tenis de masă; tenis de câmp

– Specifice sporturilor sezoniere: schi; patinaj role/ gheaţă; înot; şah; sanie

– Regulile de bază ale sporturilor predate

– Informaţii sportive

7. Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate 

– Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport

– Cerinţele comportamentului în întreceri; agresivitate versus combativitate

– Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de educaţie fizică şi sport

– Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport

– Capacitatea de decizie corectă

– Comunicarea între colegi (norme de comunicare, conştientizarea importanţei comunicării, calitatea comunicării)

– Cunoaşterea şi explicarea stărilor şi a reacţiilor emoţionale

– Cerinţele comportamentului în întreceri

– Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de educaţie fizică şi sport

 

Sugestii metodologice

Programa şcolară se adresează profesorilor care predau disciplina Educaţie fizică. Proiectarea demersului didactic începe cu lectura personalizată a programei şcolare. Pentru o lectură aprofundată, este necesar să se răspundă la următoarele întrebări:

 • În ce scop voi face? (identificareacompetenţelor)
 • Cum voi face? (determinarea activităţilor deînvăţare)
 • Ce conţinuturi voi folosi? (selectareaconţinuturilor)
 • Cu ce voi face? (analizaresurselor)
 • Cât s-a realizat? (stabilirea instrumentelor deevaluare)

Lectura se realizează în succesiunea următoare: de la competenţe generale, la competenţe specifice, la activităţi de învăţare şi de la acestea din urmă la conţinuturi. Profesorii vor proiecta demersul de învăţare în funcţie de particularităţile clasei de elevi, de baza materială de care dispun şi de opţiunile elevilor.

Strategii didactice

Programa şcolară valorifică exemplele de activităţi de învăţare care să permită trecerea de la centrarea pe conţinuturi, la centrarea pe experienţe de învăţare. În vederea formării competenţelor, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei Educaţie fizică să pună accent pe: construcţia progresivă a cunoaşterii, flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat.

Ţinând seama de particularităţile copiilor cuprinşi în clasa pregătitoare, profesorii vor folosi demersuri care să facă accesibil şi atractiv conţinutul orei de educaţie fizică. Jocul devine metodă, mijloc şi formă de organizare, efectuat sub formă de întrecere, adaptat capacităţilor motrice şi psihice ale elevilor.

La începutul anului şcolar se va urmări organizarea claselor şi a grupelor de lucru în spiritul educaţiei incluzive. În prima lună de şcoală se va acorda atenţie formelor de deplasare individuală şi în grup, precum şi formaţiilor de lucru (cerc, coloană, linie, semicerc etc.).

În paralel cu activitatea motrică se va folosi limbajul de specialitate, din care să nu lipsească metafora ca mijloc de formare a imaginii mentale şi de valorificare a cunoştinţelor însuşite.

La toate clasele ciclului primar, cu deosebire la clasa pregătitoare, se va pune accentul pe lucrul în perechi şi în grup, favorizând integrarea, ajutorarea şi stimularea reciprocă.

Se va asigura utilizarea unor mijloace (mingi, cercuri, steaguri, dispozitive, instalaţii, sisteme de protecţie etc.) care să asigure protejarea copiilor, înlăturându-se orice posibilitate de a se produce accidente. Se recomandă ca resursele să fie estetice, atractive şi uşor de manevrat.

În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea continuă a evaluării cu accent pe valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev. Profesorii pot elabora şi alte forme de învăţare şi conţinuturi în funcţie de particularităţile clasei de elevi, baza materială de care dispune şcoala şi opţiunile elevilor.

În vederea valorizării competenţelor cheie şi a asigurării transferabilităţii la nivelul activităţii educaţionale, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei educaţie fizică şi să pună accent pe: construcţia progresivă a cunoaşterii, flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat, coerenţă şi abordări inter- şi transdisciplinare.

Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a – Educaţie fizică 1

Scroll to Top
Copy link